Novi Put

SISTEM ZA ZAŠTITU OD DJEČIJE PORNOGRAFIJE I OSTALIH OBLIKA SEKSUALNE ZLOUPOTREBE I ISKORIŠTAVANJA PUTEM INFORMACIONO - KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA U BiH

Cilj istraživanja
Istraživanje ima za cilj da utvrdi faktičko stanje primjene IKT-a kod učenika u osnovnim i
srednjim školama, dodatno analizira, sistematizuje i izvrši komparaciju uzročno posljedičnih faktora.
Specifični cilj rada je usmjeren ka iznalaženju prirode povezanosti rizičnih faktora sa ponašanjem
učenika, kako bi se poduzele adekvatne mjere u pronalaženju strategija koje bi dale trajne i učinkovite
rezultate u prevalenciji i korekciji neprimjerenih ponašanja. U cilju unapređenja sistema zaštite djece
od dječije pornografije i drugih oblika seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe putem IKT-a,
istraživanje ima za cilj da prevenira i ojača kampanju o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o zaštiti
djece od seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe, potom kampanju koja se tiče amendiradnja
Kaznenog zakona koji se odnosi na stavke eksploatacije djece za pornografiju i uspostavu Centra za
sigurni internet u BiH.

Hipoteze
Polazeći od predmeta istraživanja, cilja i definiranih zadataka u ovom radu se krenulo od glavne
hipoteze koja pretpostavlja da kod učenika osnovnih i srednjih škola postoji statistički signifikantan
procenat rizika djece koja koriste IKT te da su ista izložena repertoaru nesocijalizovanog poremećaja
ponašanja, trajnog antisocijalnog ponašanja, tihe agresivnosti i prestupničkog ponašanja odraslih
osoba ili svojih vršnjaka, koje za posljedicu mogu imati trajna psihička i fizička oštećenja.
H1 prva podhipoteza pretpostavlja da su IKT-e poznate i dostupne djeci već u ranoj školskoj dobi,
koja sa povećanjem starosne granice učenika povećava i učestalost korištenja IKT-a;
H2 druga podhipoteza pretpostavlja da učenici osnovnih i srednjih škola nisu svjesni posljedica
ostavljanja ličnih podataka i otkrivanja interneta na internetu koji mogu da budu izloženi riziku od
seksualnog zlostavljanja i eksploatacije djece putem IKT-a
H3 treća podhipoteza pretpostavlja da u izvan porodični faktori kao što su zaposlenost roditelja,
obrazovanje roditelja, materijalni status, tip i veličina porodice utječe na sigurnost korištenja djece od
upotrebe IKT-a kao i unutar porodični faktori kao što su neadekvatan odgojni roditeljski stil, odsustvo
kontrole roditelja, smanjen obim i kvalitet komunikacije s djetetom povećava rizik od zloupotrebe
IKT-a
H4 četvrta podhipoteza pretpostavlja da učenici ne koriste pravilno internet bonton te zbog lažnog
kreiranja profila su izloženi riziku od seksulanog zlostavljanja i eksploatacije djece putem IKT-a;
H5 peta podhipoteza pretpostavlja da djeca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta nisu
edukovana i upozorena na rizike od intetneta te da ne znaju kome da se obrate za pomoć.
Novi Put

Association “New Road”

Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top